Regulamin konkursu “Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu oraz głosowania “Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018” jest właściciel serwisu podlaskie.tv – firma AAOO.pl Kamil Gopaniuk z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 8/51 15-875 Białystok, zwanej dalej “siedzibą”

  2. Organizator  działa na zlecenie własne.

  3. Konkurs „Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018″ trwać będzie w dniach od 01.03.2018 od godz. 00:00:00 do 31.05.2018 godz. 23:59:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  4. I etap – głosowanie SMS „Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018″ trwać będzie w dniach od 01.03.18 godz. 00:00:00 do 18.03.18 godz. 23:59:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

  5. II etap – głosowanie na portalu Facebook „Bitwa na fotki” trwać będzie w dniach od 19.03.18 godz. 00:00:00 do 31.03.18 godz. 23:59:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  6. III etap – głosowanie SMS „Wybór Miss i Mistera” trwać będzie w dniach od 09.04.18 godz. 00:00:00 do 22.04.18 godz. 23:59:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  7. IV etap – głosowanie SMS „Wybór Zwariowanego Dzieciaka” trwać będzie w dniach od 01.05.18 godz. 00:00:00 do 13.05.18 godz. 23:59:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  8. V etap – głosowanie Facebook „Seria głosowań finałowych” trwać będzie w dniach od 14.05.18 godz. 00:00:00 do 31.05.18 godz. 23:59:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  9. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

  10. W  Konkursie nie może brać udziału członkowie redakcji Podlaskie.TV oraz innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

  11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU I KONKURSIE

  1. Uczestnikiem konkursu oraz głosowania  może być  każda osoba, która posługuje się telefonem komórkowym i ma prawo wysyłać SMS Premium, a także każda osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.

  2. Konkurs polega na wyborze “Najlepszego Miasta Województwa Podlaskiego 2018” spośród wszystkich 40 miast. Konkurs będzie składać się z 5 etapów podczas których odbywać się będą głosowania przy pomocy SMS Premium, a także przy pomocy portalu Facebook.

  3. I etap polega na głosowaniu przy pomocy SMS Premium na jedno z 40 miast w konkursie „Najlepszego Miasta Województwa Podlaskiego 2018″.

III drugi etap polega na wysyłaniu zdjęć jednego z 40 miast, a następnie głosowanie na najlepsze zdjęcia przy pomocy portalu Facebook.

III etap polega na wysyłaniu zdjęć kandydatów na “miss lub mistera” oraz na głosowaniu SMS premium na kandydatów, którzy najbardziej podobają się uczestnikom konkursu.

IV etap polega na wysyłaniu przez rodziców zabawnych zdjęć swoich dzieci, a następnie na głosowaniu SMS Premium na zdjęcia, które najbardziej się podobają uczestnikom.

V etap będzie polegać na głosowaniu przy pomocy Facebooka na jedną z dwóch opcji do wyboru. Ostatecznym zwycięzcą konkursu zostanie jedno z pięciu miast, które wybrane zostanie głosami uczestników najwięcej razy podczas serii czterech głosowań. 

  1. W SMS Premium dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych. SMS konkursowy musi zawierać ściśle określoną treść przez organizatora. Nie może zawierać polskich znaków.  

  2. Aby wysłać smsa na jedno z 40 miast w konkursie „Najlepszego Miasta Województwa Podlaskiego 2018″, należy wysłać smsa na numer 7255 o treści PODL(1-40) . Cyfry od 1 do 40 oznaczają konkretne miasto:

Augustów – 1
Białystok – 2
Bielsk Podlaski – 3
Brańsk – 4
Choroszcz – 5
Ciechanowiec – 6
Czarna Białostocka – 7
Czyżew – 8
Dąbrowa Białostocka – 9
Drohiczyn – 10
Goniadz – 11
Grajewo – 12
Hajnówka – 13
Jedwabne – 14
Kleszczele – 15
Knyszyn – 16
Kolno – 17
Krynki – 18
Lipsk – 19
Łapy – 20
Łomża – 21
Michałowo – 22
Mońki – 23
Nowogród – 24
Rajgrod – 25
Sejny- 26
Siemiatycze – 27
Sokółka – 28
Stawiski – 29
Suchowola – 30
Supraśl – 31
Suraz – 32
Suwałki – 33
Szczuczyn- 34
Szepietowo – 35
Tykocin – 36
Wasilków- 37
Wysokie Mazowieckie – 38
Zabludów- 39
Zambrów- 40

  1. Przesłanie SMS-a Premium jest dobrowolne i oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

  2. Koszt smsa na numer 7255 wynosi 2,00 zł netto – 2,46 zł z VAT.

  3. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS gosowania, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w głosowaniu. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS.

  4. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2 polega na zdobyciu przez wskazane przez organizatora opcje jak największej ilości punktów będących składową SMS Premium oraz głosów na Facebooku.

  5. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane na numery SMS Premium o wskazanej treści przez organizatora.

  6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa  o  zarejestrowaniu prawidłowego  SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.

  8. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia  telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

  9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach głosowania.

  10. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

  1. Zwycięzcą konkursu będzie jedno z czterdziestu miast – reprezentowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które znajdzie się w V etapie i zostanie wybrane przez uczestników konkursu najwięcej razy jako „Najlepsze Miasto Województwa Podlaskiego 2018” w serii czterech głosowań.

  2. Osoby wysyłające SMS Premium dokonują jedynie głosowania i nie biorą udziału i nie otrzymują za to nagród. 

  3. Osoby biorące udział w wyborze poprzez portal Facebook mogą wziąć udział w dodatkowych konkursach, które będą polegały na udzieleniu odpowiedzi opisowej w komentarzach w serwisie Facebook. Za najlepsze odpowiedzi organizator przyzna nagrody rzeczowe. 

  4. Zwycięzcy nagród rzeczowych w konkursie poprzez portal Facebook będą powiadamiani przez organizatora o wygranej i o rodzaju wygranej nagrody poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook. Zwycięzca  zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość, potwierdzić swoje uczestnictwo w  Konkursie  poprzez odpowiedź na zadane pytanie  „Czy brał Pan/Pani udział w konkursie….?” oraz przesłać na adres Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania). Próba uzyskania odpowiedzi od Zwycięzcy podejmowana będzie jednorazowo. Czas na odpowiedź wynosić będzie 7 dni. W wypadku braku odpowiedzi od Zwycięzcy zgodnie z opisaną powyżej procedurą spowoduje, że nagroda zostanie wyznaczona innej osobie.

  5. Nagroda główna, gdy zostanie już przygotowana, zostanie wręczona osobiście przedstawicielowi jednostki samorządu terytorialnego zwycięskiego miasta w postaci filmowego pliku cyfrowego. Data i miejsce przekazania nagrody głównej zostaną ustalone indywidualnie z reprezentantem Zwycięzcy. Wydanie nagrody głównej nastąpi jednak nie później niż 60 dni po zakończeniu konkursu.

  6. Regulamin nie zwalnia Uczestników głosowań oraz uczestników konkursów dodatkowych z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  8. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

  9. Odbiór nagród dodatkowych i głównej reprezentant Zwycięzcy lub Zwycięzca – w przypadku nagród dodatkowych pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby nastąpi pod adresem wskazanym przez Reprezentanta Zwycięzcy lub Zwycięzcy – w przypadku nagród dodatkowych i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody  dodatkowej. W przypadku nagrody głównej  i/lub dodatkowej  w momencie przekazania i podpisania przez Reprezentanta Zwycięzcy lub Zwycięzcę oraz potwierdzenia odbioru nagrody głównej  i/lub  dodatkowej  Zwycięzca lub Reprezentant Zywcięzcy stają się wyłącznie odpowiedzialni za nagrody, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody głównej  i/lub dodatkowej, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.

  10. Organizator dochowa wszelkiej staranności przy dostarczaniu nagród, nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty  lub firmy kurierskiej.

  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez  Zwycięzcę  adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, jeżeli Zwycięzca nie powiadomi niezwłocznie Organizatora o takiej zmianie – uniemożliwiającą przesłanie nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora, zgodnie z pkt. 4.17

  12. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w  Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem  po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny na stronie internetowej podlaskie.tv

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.