Policja przyjmuje w swoje szeregi. Pierwszy nabór 27 lutego.

Podlaska policja zachęca do wstępowania w swoje szeregi. Proponują ciekawy, wyjątkowy zawód, robienie pożytecznych rzeczy i stabilną pracę. Jak czytamy na stronie formacji – Praca w Policji, to wyjątkowe powołanie oraz stabilne warunki.

Służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Dodatkowo osoba ta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

Żeby zgłosić się do rekrutacji, potrzebne są następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Rekrutować można poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65.

Można też wysłać e-mailem: [email protected]

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2023 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.